ముకుందమాల(ఇష్టపది)::డా.అడిగొప్పుల సదయ్య
శత్రువుల ఛేదించు శక్తియుత మంత్రంబు
శృతులన్ని కీర్తించు సంపూజ్య మంత్రంబు

తక్కు సంసారమును దాటించు మంత్రంబు
గాఢాంధకారమును కడతేర్చు మంత్రంబు

సకలైశ్వర్యములకు స్థానమౌ మంత్రంబు
వ్యసనభుజగము నుండి పాలించు మంత్రంబు

జపియించవే జిహ్వ! జన్మ ఫలమంత్రమగు
శ్రీ కృష్ణ మంత్రమును చిరకాలమై యెదను

భాషాంశములు:
శృతులు = వేదాలు
తక్కు = అల్పమైన
కడతేర్చు = రూపుమాపు
స్థానము = నెలవు
వ్యసన భుజగము= దురలవాటను పాము
పాలించు= రక్షించు
జిహ్వ= ఓ నాలుక
చిరకాలము=ఎల్లప్పుడు


కామెంట్‌లు
Unknown చెప్పారు…
Nice sir !!!