మానవ సేవే మాధవ సేవ;-మచ్చ అనురాధ--సిద్దిపేట
 ఉత్పలమాల పద్యం
మానస మందు నమ్ము మిల;  మానవుడే గన మాధవుండనిన్ 
మానుము మోస కార్యములు; మానవ జన్మమె  దుర్లభం సుమా! 
దానము పేదకున్ నిడుట; దైవము మెచ్చియు మేలు గూర్చునే! 
కానగ కష్టజీవులను; గానము సేతురు నీదు నామమున్ 
మానవ సేవయే  నిలన;  మాధవ సేవని  నమ్ముమెప్పుడున్ .
కందం
దైవము మానవ రూపని
భావమునందెంచి జూడ భవ్యుడు తానున్ ,
సేవలు జేయగ బీదకు
గోవుకు చేసిన ఫలితము గొప్పగ వచ్చున్ .కామెంట్‌లు