"చినార్" చెట్లు ; డాక్టర్ . కందేపి రాణిప్రసాద్

 పశ్చిమ హిమాలయాల్లో,కాశ్మీర్ లోయలో జీవించే "చినార్" చెట్లను పరిచయం చేస్తున్నాను.నిమ్మ పసుపు,నారింజ రంగులో ఆకుల్ని అందంగా అతికించుకుని అంబరాన్ని తాకా లని పోటీ పడి పొడుగ్గా పెరిగిన "చినార్' అందాలు చూకామెంట్‌లు