బాధపడుతోంది పొగాకు @ కోరాడ నరసింహా రావు !

 తగిలించుకుంటే ... వదిలించు కో లేని వ్యసనమిది.... !
  సరదాగా ..మజాకోసంమోజు పడి, పోజు కొడదామనుకుంటే 
ఊపిరితిత్తుల్లో  చెద  లాగా ప ట్టేసి టీబీ, కేన్సరుల వికృతరూ పం  దాల్చి సుఖసంతోషాలకు పెద్ద ప్రతిబంధకమైపోతుంది !
   ఇల్లూ, ఒళ్ళూ  గుల్లచేసి... 
భార్యాబిడ్డల్ని బజారున  పడే స్తుంది !
   తనని విలాసంకోసంబయట కాలిస్తే...,కోపంతో తనుకసిగా తనను కాల్చేవారి బ్రతుకును కసిగా లోలోన కాల్చేస్తూ... 
  కట్టెలమీద కాలిపోతుంటే... 
    వికటాట్టహాసంతో విరగబడు తూ ఇంతజరిగినా..కళ్లెదుటేకని  పిస్తున్నా ఈమనుషు లకుబుద్ది రావటంలేదని,కాలుతున్న ఆ శవం చుట్టూ నిలబడిఉన్నవారి లో ఎర్రగాతననికాలుస్తూగుప్పు - గుప్పునపొగ వదు లుతున్న వారిని...ఖైనీ,గుడ్కాలునములుతున్నవాళ్ళనీచూసి బాధ పడు తోంది....పొగాకు!!
      *******
కామెంట్‌లు