ఆదర్శముగా నిలుచుదము ;- కోరాడ నరసింహా రావు

 పంచభూతాల సాక్షిగా... 
 ప్రమాణము చేసి చెబుతున్నా 
  నిను నే ప్రేమిస్తున్నానని !
  నేను ప్రేమిస్తున్నానని !!
  నాహృదయేశ్వరివీ నీవేననీ... 
 కడదాకా...... ఈ చేయి నేను వీడనూ...నీతోడూ - నీడై.... 
  నీతోనే ఉంటాను !నా అర్ధాం గిని చేసుకుంటాను !!
మనకలయిక ఈ ప్రపంచానా 
ప్రకృతీ, పురుషుల కలయికయై 
అనురాగానికి ఆదిదంపతులుగ
శృంగారంలో రతీ, మదనులుగా
దాంపత్యజీవితము  గడుపుద ము!!
      దాంపత్యమునకు మనమే 
భావితరాలకు ఆదర్శముగా.... 
  నిలుచుదమూ....!!
ఆదర్శముగా మనమే నిలుచు దమూ..... !
కామెంట్‌లు