గుల్మహర్ , దేవదారు వృక్షా లు ; డాక్టర్ . కందేపి రాణి ప్రసాద్


ఈరోజు డిల్లీ లో ఉన్న గుల్మహర్ చెట్లను, సిమ్లా కొండల్లో పుట్టిన దేవదారు వృక్షాలను పరిచయం చేస్తున్నాను.లోయల్లో పుట్టికొండ అంత ఎత్తుకు ఎదిగినా దేవదారు వృక్షాలు కాశ్మీర్ లోయలో సైతం పెరుగుతాయి.చూడండి ఆ చెట్ల అందాలు


కామెంట్‌లు