*వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి*;-మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
 క.
ప్రతి దినమీ దినచర్యల
నతి సులువుగ జేయుచుండ నధికలుగనగన్
క్రతువుగ గ్రంథము వ్రాసెడి
హిత బోధకునెంబడించి యిరువురు జూసెన్
క.
పరుగులు బెట్టుచు బోయిరి
నిరువురులచ్చమ్మ కడకు నిజమును జెప్పన్
జరిగెడి తంతును గనుమని
గురితప్పని కర్ర గూర్చి గుట్టును విప్పన్

కామెంట్‌లు