చైతన్య ఘోష!;-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు.9441058797.
 బాల పంచపదులు
===============
1.భూమి మూడుపాళ్ళు,
                           సముద్రం!
   మనకు మూడు దిక్కులు,
                          సముద్రం!
   ఇంకని జలరాశి సముద్రం!
   కురిసే వర్షమూలం సముద్రం!
సముద్రం ఘోష,
           చైతన్య చిహ్నం,రామా!
2.కెరటాలు లేచి పడతాయి!
 పడినా తక్షణమే లేస్తున్నాయి!గెలుపు,
         తలుపులు తీస్తున్నాయి!
ఓటమి,
   వెన్నంటి గెలుపు అంటాయి!
సముద్రం ఘోష,
         చైతన్య చిహ్నం, రామా!
3.సంధ్యల స్వాగతం,
                         సముద్రం!
  నదులన్నింటి సంగమం,
                         సముద్రం!
 విజ్జానుల మానసం,
                         సముద్రం!
 తనహద్దు దాటనిది,
                         సముద్రం!
 సముద్రం ఘోష,
          చైతన్య చిహ్నం, రామా!
4.రామవారధి సముద్రం!
 హనుమ లాంఘనం సముద్రం!
  దేవతల మథనం సముద్రం!
 మానవ సంసారం సముద్రం!
  సముద్రం ఘోష,
          చైతన్య చిహ్నం, రామా!
5., జాలరి జీవితం సముద్రం!
     నావ నడపడం సాహసం!
     జీవితాంతం అదే సహజం!
    వల విసరడం అవసరం!
    సముద్రం ఘోష,
          చైతన్య చిహ్నం, రామా !
6.సాగరగర్భం రత్నగర్భ!
    జలజీవాల జీవగర్భ!
    సహజవాయుతైల,
                     ఇంధనగర్భ!
    నేడు వ్యర్థాల,
                    కాలుష్యగర్భ!
   సముద్రం ఘోష, 
         చైతన్య చిహ్నం, రామా! 
________


కామెంట్‌లు