క్రమశిక్షణ;-జి.లింగేశ్వర శర్మ-9603389441
క్రమశిక్షణలేకున్నను
సమకూరదువిద్యపాఠశాలలలోనన్
సమయము వ్యర్థంబవ్వును
తమరికివిద్యార్థులారతప్పకనింకన్

ఉండుచు క్రమశిక్షణతో
దండనలేకుండమీరుతప్పనిసరిగన్
దుండగముసేయకుండిన
మెండుగరాణించెదరుగమేధినియందున్


కామెంట్‌లు