కందము //;-టి. వి . యెల్.గాయత్రి.పూణే. మహారాష్ట్ర.


 కాలుని మద మడచి శివా!
బాలుని బ్రోచితి వట హర!ప్రార్ధింతు మదిన్ 
కాలాంతక నమ్మితినిన్ 
భోళా శంకర!నిరతము  పూజింతు ప్రభూ!//
కామెంట్‌లు