సమస్య:పాఠముచదువంగగూడ పంతులుగొట్టెన్--సాహితీసింధు సరళగున్నాల

 పాఠమునొకండు జదువగ
తా ఠీవిగ నుండబోక తగవులు బడుచున్
పాఠకుడుగ తా నుండక
పాఠము జదువంగగూడ పంతులుగొట్టెన్
కామెంట్‌లు