మామిడిపండు ;- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 ఆహా మామిడిపండు 
ఒహో మామిడిపండు 
వేసవికాలం వచ్చేపండు
తియ్యని తీపి మామిడిపండు 
నోరూరించే మామిడిపండు
పండ్లల్లోనా రాజా పండు
తియ్యనిది ఈ మామిడిపండు !!

కామెంట్‌లు