ప్రతినబూనుదాం; -:సాహితీసింధు సరళగున్నాల
 కం*కలుషమ్మును పెంపొందెడి
నిలలో ప్లాస్టిక్కుభూత మెప్పుడు జనునో
తొలుగునునప్పుడు నిడుములు
ఫలవంతమ్మగును భవిత ప్రజలును మురియున్

కం*తరిమిన ప్లాస్టికు భూతము
తెరువగు స్వచ్ఛంపుదరుల తీరును వ్యథలున్
మరిచిన కల్మషదాయిని
విరులైపుష్పించుప్రగతి విభవమ్మొప్పున్

కామెంట్‌లు