కోకిలమ్మ;- కొప్పరపు తాయారు
           ఓ! కోయిలమ్మ,నీదు గొంతులోని తియ్యదనం
          నీదు హృదయమున మృగ్యం ఏలనమ్మా,
          బిడ్డకై పరితపించి,పరితపించి బాధచెందెదవు 
          అలసెదవుగానీ ,
          పరులచెంత విడచి పరితపించనేల
          మధురమౌ  నీదు గానామృతము
         వలికించి వీనులవిందు జేసెడి నీకు
         నీదు  కర్తవ్యం గుర్తులేదా?
         మరి  ఏలనమ్మా  నీదు వ్యర్థ సంగీతము
         అందుకే అంటారు  కోకిలమ్మ  కేల  కాకి
              సహవాసమని,
         వ్యంగ్య ధోరణిలో  వెలుగొందు  ఈ మాట
         బాధతో గుండెలను పిండగా ఆలపించు
                         చున్నావా నీదు  గీతికను,
           మేలుకొలపకు, తల్లీ మనసుని 
           మిగిలేది కన్నీటి చెలమలేసుమా?
                                           

కామెంట్‌లు