అత్యాశకు గుణపాఠం;-కంచనపల్లి వేంకట కృష్ణారావు9348611445

 పీరయ్యకు ఆశ ఎక్కువ అనే దానికంటే అత్యాశ ఎక్కువ అంటే మేలు.ఎప్పుడు చూసినా ఎక్కడ ఏదైనా ఉచితంగా వస్తుందా,తను చేసే పనివలన లేక ఇచ్చిన అప్పుకి అధిక వడ్డీ వస్తుందా అని ఆలోచిస్తూనే ఉంటాడు.
          ఒకరోజు పనిపడి పక్క ఊరికి కాలి నడకన బయలు దేరాడు ఆ ఊరు దగ్గరే కనుక. అలా పోతూ ఉంటే పీరయ్యకు ఒక పెద్ద పండ్లచెట్టు కనబడింది. అంతే ఆ పండ్లు దండిగా కోసుకుని తీసుక వెళితే ఇక పండ్లు కొనాల్సిన అవసరం రాదు అదిగాక తన కుటుంబం మాత్రమే పుష్టిగా తినవచ్చునని తలపోస్తూ మెల్లగా చెట్టు ఎక్కాడు.అలా కొమ్మలు పట్టుకుని ఎక్కడం వలన తన వేలికున్న ఉంగరం జారి ఆ చెట్టు తొర్రలో పడిపోయింది! తొర్ర చాలా లోతుగా ఉంది,చెయ్యి పెడితే అందలేదు!
    "పండ్లకోసం ఆలోచిస్తుంటే ఉన్న ఉంగరం పోయిందే" అని అనుకుంటూ ఏడుపు మొహం పెట్టుకున్నాడు పీరయ్య.
       చిత్రంగా తన ఉంగరం వంటిదే మరొక ఉంగరం ఆ చెట్టు తొర్రలో నుండి ఎగిరి పీరయ్య వడిలో పడ్డాయి.అది చూసి పీరయ్య బోలెడు ఆశ్చర్యపోయాడు.
       అప్పుడే పీరయ్య మెదడులో ఒక ఆలోచన వచ్చింది.ఒక ఉంగరం పడిపోతే రెండు ఉంగరాలు వచ్చాయి మరి రెండు పండ్లు వేస్తే నాలుగు వస్తాయేమో చూద్దాం అనుకుంటూ కోసిన రెండు పండ్లు వేశాడు,వెంటనే కన్నంలోంచి నాలుగు పండ్లు వచ్చాయి!పీరయ్య ఆశ్చార్యానికి అంతులేదు!
      ఇక పీరయ్యకు ఆశ ముంచుకొచ్చింది. వెంటనే తన వద్ద ఉన్న  ఓ డబ్బు మూట వేసాడు.మరలా రెండు మూటలు కన్నం లోంచి వచ్చి పడ్డాయి.ఇక పీరయ్య అత్యాశ పరాకాష్టకు చేరుకుంది.ఇక ఆగలేక ఆ రెండు డబ్బు మూటలు, పండ్లు, చేతికున్న ఉంగరాలు,మెడకున్న బంగారు గొలుసు ఆ కన్నంలో వేసాడు.
        అంతే ఎంత సేపు చూసినా ఏవీ రాలేదు! మరింత సేపు వేచి చూసాడు.కన్నంలోకి మొహం పెట్టి గట్టిగా ఏడుస్తూ అరిచాడు.
        లోపలనుండి పెద్దగా నవ్వు వినిపించింది!
     "ఏరా పీరయ్యా నీ ఆశకు అంతులేదు, నీవు ఇక్కడకు రాగానే నీ విషయాలు నాకు తెలిసాయి.నీ లాగే నేను అత్యాసతో అతిగా ఆశించడం వలన ఈ రాక్షస జన్మ పొందాను.న్యాయ మైన ఆశ  ఉండొచ్చుగానీ అత్యాశ పనికి రాదు ఎంత సంపాదించినా కొంత  మంచి పనులకు ఉపయోగించాలి,నీవు అదికూడా చేయలేదు.ఇకనైనా మారు,అది నీకు మీకు మేలు చేస్తుంది"చెప్పాడు తొర్రలోని రాక్షసుడు.
       "ఇక నేను నీ మాట ప్రకారం  నేను నడచుకుంటాను అదిగాక నాచేతనైనంత అవసరం ఉన్న వారికి సహాయం చేస్తాను"అని చేతులు జోడించి చెప్పాడు.
       వెంటనే ఆ కన్నంలోంచి తన వస్తువులు,రెండు పండ్లు మాత్రం కన్నం నుండి వచ్చాయి.
       "బ్రతుకు జీవుడా" అనుకుంటూ  పీరయ్య  తన డబ్బు సంచి,బంగారం ,పండ్లు తీసుకుని జాగ్రత్తగా ఇంటికి వెళ్ళి పోయాడు.
                   ****************

కామెంట్‌లు