సాఫల్యసత్యం !;- డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు. 9441058797.
 బాల పంచపదులు
===============
1.అంకెల కూరిమి,
                     సంఖ్యాబలం!
   కట్టెలు కట్టబడి,
                         బలవర్ధనం!
   చీమల చిక్కిన,
                సర్పం దుర్మరణం!
   ఒకటై మనం,
          స్వాతంత్ర్య కారణం !
  ఐకమత్యం,
         సాఫల్యసత్యం,రామా!
2.కర్షకుల ఐకమత్యం,
                           దిగుబడి!
   శ్రామికుల ఐకమత్యం,
                           పెట్టుబడి!
  సైనికుల ఐకమత్యం,
                           సరిదడి!
  మానవుల ఐకమత్యం,
                           వరవడి!
  ఐకమత్యం,
        సాఫల్యసత్యం , రామా!
3.బాలల ఐకమత్యం సుమతి!
   పౌరుల ఐకమత్యం సుగతి!
  యువకుల ఐకమత్యం ప్రగతి!
  అందరి ఐకమత్యం రక్షతి!
ఐకమత్యం,
          సాఫల్యసత్యం ,రామా!
4.ఒక్కటైన వానరులు,
                        రామబలం!
  నరులు ఒక్కటైన,
                        రాజబలం!
  చారులు ఒక్కటైన,
                         దేశబలం!
  వోటరులు ఒక్కటైన,
                          జనబలం!
  ఐకమత్యం,
         సాఫల్యసత్యం, రామా!
5.అనైక్యత అసమర్థత!
   అసమర్థత బలహీనత!
  బలహీనత పరాధీనత!
  పరాధీనత పరమభ్రష్టత!
ఐకమత్యం,
        సాఫల్యసత్యం,రామా!
6.కలహాలు ద్వేషప్రేరకాలు!
   కలహాలు అలజడి,
                       వాహకాలు!
   కలహాలు ఆందోళన,
                       సాధకాలు!
   కలహాలు అశాంతి,
                        కారకాలు!
  ఐకమత్యం,
           సాఫల్యసత్యం, రామా!
________


కామెంట్‌లు