వెన్నముద్దలు;-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు.9441058797.

 బాల పంచపదులు
 ==============
1.అమ్మచేతి గోరుముద్దలు!
   ఆప్యాయత వెన్నముద్దలు!
ప్రేమతో పెరుగన్నం ముద్దలు!
మధ్యలో అమ్మ తీపిముద్దులు!
  గోరుముద్దలబాల్యం,
                 మరువం, రామా!
2.ఉడికినపప్పు,
                 మెత్తనిఅన్నం!
  కమ్మని నేయి,
                అద్భుత మిశ్రమం!
   అమ్మ హస్త స్పర్శ,
                 అది అమృతం!
   బతుకు బలానికి,
                   అదే మూలం!
  గోరుముద్దలబాల్యం ,
                   మరువం, రామా!
3.మంకుతనం సరికొలతలు!
 అమ్మసహనం తీపిగురుతులు!
మమతానురాగాల,
                          కలపోతలు! 
 అనుభవాల చెరగనిరాతలు!
  గోరుముద్దలబాల్యం,
                 మరువం, రామా!
_________

కామెంట్‌లు