ఓం శ్రీమహాగణాధి పతయేనమః ;-కోరాడ నరసింహా రావు !
ఏనుగు ముఖము... 
 ఎలుక వాహనము !
   ప్రమథ గణములకధిపతి 
     వినాయకుడితడు.... !!

అమ్మ ముచ్చటకు బుట్టిన 
  గారాల పట్టి.... !
   కర్తవ్యనిష్ఠలో.... 
     ఇతనికితనే  సాటి !!

ఆధిపత్య పోటీలో... 
  యుక్తిని ప్రదర్శించి.... 
    ఆశ్చర్యము కలుగురీతి 
      విజయుడై నిలిచినాడు !

అపహాస్యమేరికీ.... 
  చేయవలదని...
    తగురీతి దండించి... . 
    శశికి బుద్దిచెప్పిన  మేటి !

వ్యాసుని వేగమున
  కేమాత్రమూ తగ్గక... 
   మహాభారతము రచించిన 
     ఘనుడీ వినాయకుడు !

దేవతలందరిలోనూ... 
  ఆదిపూజలంది .... 
    విఘ్నములను బాపు 
      గణ నాయకుడితడు !

భక్తి, శ్రద్ధలతోడ..... 
   కొలుచువారి... 
     కొంగుబంగారమీ.... 
        లంబోదరుండు !

ఓం  శ్రీ  మహా గణాధి పతయే నమః 
      *******

కామెంట్‌లు