కన్నాను గాని;- కొప్పరపు తాయారు

         కన్నాను  గాని,  కన్నతల్లిని కాదు,
       ఉన్నాను గాని, అమ్మగా  కాదు
       పదిమంది  కోసమని  పదే  పదే
       భావించితిని   కానీ,
       ఎవరికి ఎవరూ  కారు,
        ఎవరికెవరూ   లేరన్న సత్యమే  మెదిలే,
        నవమాసములు  మోసి,  
        నవ్వులతో  నింపి  బిడ్డకై,
        బిడ్డ బాగుకై  బ్రతికితిని  కాని,
        బిడ్డడేడి ? ??
        రెక్కలొచ్చిన నా బిడ్డ  ఎగిరెగిరి  పోయే,
        కడకు అమ్మా  అనే  పిలుపుకు కూడ  నోచనైతి,
        ఎక్కడి పూజా ఫలం,ఎన్ని దానముల ఫలము
        భగవంతుడీరీతి దీవనలిచ్చిఆశీర్వదించెనేమో?
                                       
కామెంట్‌లు