బాలల గేయం; -సునీతా ప్రతాప్, ఉపాధ్యాయిని ps-నందివడ్డెమాన్ నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా,బిజ్నాపల్లీ, మండలం.
రంగులంటే
ఏడు రంగులు కాదు!
మూడు రంగులే!!


భూమి భుజాలపై
ఎగిరింది!
ఆకాశవీధుల్లో
పూసింది!!

ఇంద్ర ధనుస్సు కాదు
తిరంగా హమారా!!

కర్ణుడు యుద్ధం
కత్తి తో చేయలేదు
కవచంతో చేశాడు!!?

విత్తనం కూడా
కత్తి పట్టదు!
కవచంతో పుడుతుంది అంతే!!

గాంధీ
అహింస కవచంతో
స్వాతంత్రం తెచ్చాడు!!?
తిరంగా హమారా!!!

On the occasion of Diamond Jubilee celebration of indipendence day

కామెంట్‌లు