ఇవీ ...అవీ ...!!----డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్, హన్మకొండ.
 ఆడాలీ ..ఆడాలీ ..
అందుబాటులోవున్న-
ఆటలన్నీ ఆడాలి ,
అందులో---
స్వదేశీ క్రీడలు,
ముందువరసలో 
ఉండాలి .....!
డబ్బుంటే .....
దానికి సరిపడ ,
ఉత్సాహం-
ప్రోత్సాహంవుంటే ,
క్రికెట్ ,టెన్నిస్ ,హాకి 
ఫుట్ బాల్ -వాలీబాల్ 
అన్నీ మన ముందు,
నిలుస్తాయ్....!
అవి ఆడేవారిని
ఆడనివ్వండి....
ఫేషన్ కోసం ఆడినా,
దేశంకోసం ఆడినా,
అవి ఎలాగూ...
సజీవ క్రీడలే.....!
నిరాధరణలో
నిద్రావస్థలోవున్న
గ్రామీణక్రీడలపై
ఓ..కన్నువేయండి!
డబ్బు-దస్కం
అంతగాఅక్కరలేని
కబడ్డీ-కో..కో..వంటి 
క్రీడలను ప్రొత్సహించండి !
గ్రామీణ యువతకు 
క్రీడాస్ఫూర్తిని అందించండి !!
             ***

కామెంట్‌లు