జాతీయ భాష;-అద్దంకి లక్ష్మి-ముంబై
 పంచపదులు 
1
హిందీ జాతీయ భాషగా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది
 హిందీ దేవనాగరిలిపి నుండి రూపొందింది
 స్వాతంత్ర పోరాటంలో ఐక్యతను పెంచినది
 నేడు ప్రపంచ అనుసంధాన భాషగా ఎదిగినది
  మన  హిందీ భాష ద్వితీయ స్థానంలో ఉన్నది లక్ష్మి అద్దంకి 
2
హిందీ భాషా దినోత్సవం దేశానికి గర్వకారణము
 పలుక మధురమై, నేర్చుటకు సులభతరము 
 జనప్రియమై నున్నది గొప్ప దేశభక్తి గేయము, గీతము  
 ప్రాంతీయ భాషల వాళ్ళ గౌరవము 
  సెప్టెంబర్ 14న హిందీ భాషా దినోత్సవము లక్ష్మి అద్దంకి 
3
 ఏ ప్రాంతము వెళ్లిన హిందీ ఉపయోగముగా ఉన్నది 
  హిందీ అధికార భాషగా ఉన్నది 
 శుద్ధ హింది, రేడియో టీవీ వార్తలలో వినిపిస్తుంది  
  హిందీ సినిమాలకు గిరాకీ పెరిగింది
 తలసిదాసు రామాయణం  హిందీలో రమ్యము గానుంది లక్ష్మి అద్దంకి

కామెంట్‌లు