దీపావళి నానీలు🔥 కోరాడ నరసింహా రావు

  దివ్వెల సైన్యం 
   దండెత్తుతోంది !
     చీకటి శత్రువులు 
       పరారైపోయారు !!
       *****
నింగి లోని చుక్కలన్నీ 
   నేలమీద... 
      మెరిసిపోతున్నై... 
         ఇంటింటి దీపాలై... !
      *******
మనిషి ఆనందానికి 
 కోట్ల రూపాయలు 
   కాలి పోతున్నై 
      బాణాసంచాయై ! 
     ******
ఆముదం చెట్లన్నీ 
  విల  - విలా ఏడుస్తున్నై 
     మీపండుగ.... 
       మాచావుకొచ్చిందని !
       *****
చెవులకు చిల్లులు... 
   ముక్కు ఉక్కిరి బిక్కిరి 
      కళ్లకు   పండుగే 
         దీపావళి !!
      ******
కామెంట్‌లు