చిత్రానికి కవిత ; - కోరాడ నరసింహా రావు !

 అమ్మ, అయ్య కూలికి పోయి !
ఇంటి పెద్దబిడ్డపై చెల్లెళ్ళ బాధ్యత పడితే...., 
   బడికి తాను పోలేక 
  మోయలేని ఇద్దరుచెల్లెళ్ళ బాధ్యత  బరువే  కదా    !!
   
బడికెలా వెళ్ళాలి...
 చదువెలా  సాగేది... 
తోటి పిల్లల జూసి... 
  కన్న కలలన్నీ కల్లలౌనా... !
  ఆశలన్నీ పూసిపోవునా .. !!
  పేదరికం శాపమా.... ?!
 నీ ఆశలు - ఆశయాలు 
 నెరవేరగ... పట్టుదలతో... 
   వీలుచేసుకుని చదువును 
   సాగించుము  చెల్లీ..... 
   కన్నకలలన్నీ నిజముచేసి 
    నువు విజయినివై ... 
మహిళాలోకానికి ఆదర్శముగా 
.నిలువుము తల్లీ... !!
   ********

కామెంట్‌లు