"నీవు వ్యాఘ్రానివైతే.... !"--. కోరాడ నరసింహా రావు.
కౄర జంతువు రౌద్రంతో రగిలిపోతున్నా....  లక్ష్యపెట్టక 
చోద్యం చూస్తున్న మర్కటం !
    మరింత క్రోధం తో గాండ్రి స్తున్న పులి !
     చాల్లే నీబడాయి... !నీ అరుపులకిక్కడ భయపడేవారెవ్వరూ లేరిక్కడ 
నీకు పరుగులుతీసి పంజావిసిరే శక్తి ఉంటే..., నాకు క్షణాలలో కొమ్మనుంచి కొమ్మకు గంతులేస్తూ తప్పించుకునే యుక్తి ఉ ఉంది.. !
  నాయుక్తిముందు నీ ఆటలేవీ పనిచేయవు... !!పో... పో.... 
పోయి నీ పనిచూసుకో.... 
నీవు వ్యాఘ్రాని వైతే... నేను 
 సముద్రాన్నే లంఘించి, లంకా 
దహనం చేసిన హనుమకు వారసుడ్ని.... !
  అంటున్నట్టు నిర్లక్ష్యంగా... 
  తొణుకూ బెణుకూ లేకుండా 
నిశ్చలంగా కూచుంది.... 
   వానరం..... !!
    *******

కామెంట్‌లు