. "హైకూలు" ;- కొప్పరపు తాయారు
             " మౌనం"
         
           మౌన భాషణ
       మధురతరం కాదు
            మదినొప్పించు

             భరియించగా
          ముగ్ధత్వంమురిపెమా
               వెటకారమా

              విలువజూడు
           వెకిలినవ్వు లొద్ధు
                 వెతలు పాలు
    
               కాలమునీదా
            కాదా మరి  బతుకు
             ‌ ‌.    కమనీయం

                  తనకులాడ
             మనసులో నీ గాయం
       ‌.           పూడ్చలేవుగా

కామెంట్‌లు