తెలుగు నాడు పిల్లలం;- గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి కల్వకుర్తి.సెల్.9491387977.నాగర కర్నూల్ జిల్లా.
తెలుగు నాడు పిల్లలం
వెలుగు రేడు మల్లెలం
సూర్యవంశం వారాలం
చంద్ర అంశం పోరలం !

శుభోదయాన్నే లేస్తాం
శుభ్రంగా స్నానం చేస్తాం
దేవునికి పెడతాం దండం
ఉండదులే మాకిక గండం !

మా బడిబాటను పట్టుతాం
మేం బడి గంటను కొట్టుతాం 
కోరి ప్రార్థన గీతం చదువుతాం
కీర్తన బాగోతంలో ఎదుగుతాం !

గురువు అంటే మాకెంతో భక్తి
వారి బోధనలో ఉంది ఏదో శక్తి
అని విన్నాం మేం ఈ లోకోక్తి
అందుకే కలిగెను మాకు ఆసక్తి !

మా సంక సంచిని తీసుకొని
మేం భుజం పైనను వేసుకుని
చక్కగా పోతాంలే మా బడికి
చదువులు చెప్పే ఈ గుడికి  !

మా బడి తోటలో పని చేస్తాం 
వడిగా శ్రమ విలువను గుర్తిస్తాం
పాదులు తీసి వేస్తాం విత్తనం
పాదుషాలా ఇక మాదే పెత్తనం !

రోజురోజు దర్శిస్తాం మేం గుడి
రివాజుగా ధరిస్తాం మా మడి
మేమందరం స్వామిని కొలుస్తాం
అందరం ఒక్కటై ఇక నిలుస్తాం !

 కోనేటిలో స్నానం చేస్తాం
కోనేటిరాయున్ని కొలుస్తాం
అఖండ జ్యోతిని వెలిగిస్తాం
ప్రచండ కాంతిని కలిగిస్తాం !

ఇరుగు పొరుగును చేరదీస్తాం
కోరిన సాయం మేమిక చేస్తాం
అంతా సమానమని భావిస్తాం
కలిసి మెలిసి మేమిక జీవిస్తాం !


కామెంట్‌లు