* కోరాడ మినీలు *
   "తెలుసుకో గలిగితే... !"
         *****
ప్రకృతి కి.... వికృతి లా 
     తయారైన మగాడిలో ... 
 మహిళపట్ల చులకన భావం 
 తెలుసుకో గలిగితే..... 
     ఆమె ఆదిశక్తి స్వరూపం !
 మోకరిల్లి చేస్టాడు... 
        పాదాభివందనం... !!
      *******
      @ తెలుసుకోదు... !@
           ****
తానే నెంబర్ వన్.... 
   అనుకుంటాడు మగాడు.. !
భార్యను...విలువలేని 
        సున్న గా  భావిస్తాడు !!
ఆ సున్న  వచ్చి చెరబట్టే... 
   తనవిలువ తొమ్మిది రేట్లు 
  పెరిగి, తాను పది యై.... 
   పోజు కొడుతున్నానని... 
       తెలుసుకోడు... !!
.    *******
 @ * ఆమె * లేకుంటే... !@
        ******
పురుషుని.... ధర్మార్ధ, కామ, 
  మోక్ష సాధనకు... 
     స్త్రీయే... మూలం... !
 మాగాడి జీవితంలో... 
.   మహిళ లేకుంటే..... 
  సర్వం.... సూన్యం.... !!
     *****

కామెంట్‌లు