చిత్రానికి పద్యం ; మిట్టపల్లి పరశురాములు

 బతుకుదెరువుకొరకు-బంగారుభవితను.                    
 తీగమీదచుట్టె-వేగమవని.            
పసిడిప్రాయమంత-మసిబారి పోవగ.                       
బాల్యమంతగడిచె-బాధచేత

కామెంట్‌లు