ఆధ్యాత్మికం;- మమత ఐలకరీంనగర్-9247593432
 తే.గీ
న్యాయ ధర్మాలనెంచెడి నడకతోడ
పెంచు కొననలెన్ సత్కర్మ పేర్మితోడ
చల్లదనమును గోరగన్ శాంతిగూరి
నిత్యమానంద మొందేరు నిజము నమ్ము

కామెంట్‌లు