ఆధ్యాత్మికం;- మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
 తే.గీ
ఆత్మ విశ్వాసమందుశ్రీ హరుడునిలువ
కొదవకేముండు యోచించ కొంచమైన
కమల పుష్పమై వికసించు కడవరకును
తండ తండాలలో గల తారలన్ని

కామెంట్‌లు