ఆధ్యాత్మికం;- మమత ఐల-కరీంనగర్-9247593432
 తే.గీ
విడుదలెప్పుడు గోరుచు విడువకుండ
స్వేచ్ఛలో తోడు వెతికేరు చిత్రముగను
స్వేచ్ఛ మధురంబు దెలియక చింతనొంద
ఫలితమేముండె యోచించు కలతబడక
క.
విడుదల దొరికిన చాలని
నడుగడుగున గోరుకుంటు నవి దక్కగనే
విడిబడి పోయిన విధముగ
విడుదలలో నొంటరినని వెతజెందుదురే 

కామెంట్‌లు