* కోరాడ నానీలు... !

 పరిశుభ్రతే... 
  ఆరోగ్యానికి భద్రత !
   అపరిశుభ్రతే.... 
      రోగాలు,  జాగ్రత్త !!
        *****
 అతి  సుఖమే...  
   కాలుష్యకారకo !
     బావి జీవనమే... 
       భరించలేని  నరకం.. !!  
       .*******
  పర్యావరణ 
     పరిరక్షణం ... 
       సకల ప్రాణికోటికి... 
         సుఖజీవన సూత్రం !
        ******
అడవులన్నీ ... 
 అంతరించిపో తున్నాయి 
    భూగోళం... 
      అగ్నిగోళమైపోతోంది !
.      *******
 విరివిగా... 
   మొక్కలను నాటుదాం !
      పర్యావరణాన్ని.. 
       పరిరక్షించుకుందాం !!
        ******
ఘోర రైలు ప్రమాదం... 
  మేల్కొoది  మానవత్వం 
    రక్త దానం కోసం... 
    క్యూ లో  జనం... !
          ******
సాఫీగాసాగే ప్రయాణం 
    ఊహించని ప్రమాదం 
      కొన్ని వందలమంది 
          మరణం.... !
      *******
    ప్రమాదం చెప్పిరాదు 
       మానవత్వం ఊరుకోదు 
        సేవకోసమే... 
            ముందుంటుంది !
        ********
    ప్రమాదాలలో... 
.    పోయినప్రాణాలకన్నా 
        క్షత గాత్రుల... 
         బ్రతుకే దుర్భరం... !
         ********
గుప్పుమంది... 
  ఘోర రైలు ప్రమాద వార్త !
.   వెల్లువెత్తింది..... 
       సేవకై మానవత.... !!
       *******
కామెంట్‌లు