సమస్యాపూరణం మచ్చ అనురాధ -సిద్దిపేట
 సమస్య...
ఆముద మెంత గొప్పదగు నందిరి మోముల దేజరిల్లగన్ 
=========================================
ప్రేమగ విద్య కై గురువు ప్రీతిగ పిల్లల చెంత జేరగన్ 
నేమము తప్పకుండ కడు నేర్పుగ బోధన జేయుచుండగన్,
రామక జ్ఞానమున్ గలిగి రంజిల  శిష్యుల గాంచినంతనే 
నా ,ముద మెంత గొప్పదగు  నందరి  మోములు  దేజరిల్లగన్ .

; - 

కామెంట్‌లు