సునంద భాషితం ;- వురిమళ్ల సునంద, ఖమ్మం

 న్యాయాలు -166
భిక్షుక పాద ప్రసారణ న్యాయము
*****
భిక్షుక అంటే సాధువు, సన్యాసి. పాద అంటే అడుగు, వేరు, కాలు, కాంతి కిరణము,నాలుగవ భాగము,శ్లోక చరణము,కొండ దిగువ భాగము, స్తంభము అనే అర్థాలు ఉన్నాయి.ప్రసారణ అంటే వ్యాపించుట,చాచుట అని అర్థం.
భిక్షుక పాద ప్రసారణము అంటే  ఓ సాధువు  గృహస్థుని యింట ప్రవేశించి తన  ఇష్టాలను నెరవేర్చుకునేందుకు పాదం మోపే ప్రయత్నం చేయుట అని అర్థము.
అంటే  ఒకానొక భిక్షుకుడికి గృహస్థుని యింట భోజన,శయన లాభము పొందాలనే కోరిక కలిగిందట. తన కోరికను ఒక గృహస్థుని ముందు వెలిబుచ్చనైతే వెలిబుచ్చాడు. కానీ తాను ఆ ఇంట కాలుమోపుట అసంభవమని అనుకుంటూ మొదట నిస్పృహకు లోనవుతాడు.ఐతే ఆ గృహస్థుకు సాధువుల పట్ల ఉన్న భక్తి వల్ల అతని ఇంట్లో ప్రవేశించి క్రమముగా తనకున్న కోరికలను ప్రకటించి, వాటిని పొందుటలో కృతార్థుడయ్యాడనే అర్థంతో ఈ న్యాయమును ఉదాహరణగా చెబుతుంటారు.
అసలు సాధువు అంటేనే ప్రాపంచిక వ్యవహారాల నుండి విడి పోయి  ఆధ్యాత్మిక, పరమానంద స్థితికి చేరుకున్న వాడు అంటారు.అంటే ఎలాంటి కోరికలు లేకుండా భగవధ్యానంలో జీవించే వాడు.
మరి అలాంటి వ్యక్తికి ఒకానొక దశలో గృహస్థుని యింటికి వెళ్ళి  మంచి భోజనం చేయాలనీ, మెత్తని పడక మీద విశ్రాంతి తీసుకోవాలనే కోరిక కలగడమే విచిత్రం కదా! అంటే అతనికి ఇంకా ఐహిక సుఖాల మీద అనురక్తి నశించలేదని తెలుస్తోంది.
అదే భావన ఆ సాధువులో వుంది. ఉచితమా,అనుచితమా అనే సందిగ్ధావస్థ మనసును పట్టి లాగుతున్నా ఆ కోరికలు చంపుకోలేక విషయాన్ని ఒకానొక గృహస్థుని ముందు వెళ్ళడించాడు. అవి నెరవేరుతాయనే నమ్మకం లేదు. కానీ ఆనాటి సమాజంలో వారి పట్ల ఉన్న గౌరవ మర్యాదల వల్ల వాటిని పొంద గలిగాడు.
ఆ విధంగా పరమ సాధువు/ భిక్షుకుడు వచ్చి అడగ్గానే అదెంతో భాగ్యంగా భావించి ఆ గృహస్థుడు సాధువును సాదరంగా ఆహ్వానించి ఆయన కోరికలు తీర్చాడు.
ఆనాడు భిక్షుకులకూ, సాధువులకు సమాజంలో ఉన్న గౌరవం. భిక్షుకుడు, సాధువు అంటే సాక్షాత్తూ  దేవుడే ఆ రూపంలో వచ్చాడని అనుకునేవారు. అర్ఘ్య పాద్యాదులు ఇచ్చి  పూవులతో పాద పూజ చేసి వారి కోరికలు తీర్చడమే తమ అదృష్టంగా భావించేవారు.
మరి ఇప్పుడు సర్వసంగ పరిత్యాగులైన గొప్ప భిక్షుకులు, సాధువులు కలికేమేసి చూసినా కనబడరు. నిజంగా ఉన్నా  వాళ్ళు ఇలాంటి కోరికలు కోరరు. దొంగ భిక్షుకులు,సాధు వేషంలో వచ్చి జనాల్ని మోసం చేయడం చూసిన తర్వాత సాక్షాత్తు దేవుడే ఆ రూపంలో వచ్చినా నమ్మే పరిస్థితి లేదు.
 
 ఏది ఏమైనా  భిక్షుకులలో ఇలాంటి  కూడా ఆనాడు ఉండే వారనీ, గృహస్థులను యాచించి, వారి ఇళ్ళలో పాదం మోపి, తమ కోరికలనలా తీర్చుకునే వారనీ మనకు ఈ "భిక్షుక పాద ప్రసారణ న్యాయము" ద్వారా తెలిసింది.
అలాంటి వారికి మోక్షమెలా  ప్రాప్తిస్తుందని  వేమన ఇలా అంటాడు.
'మాటలాడు నొకటి మనసులోని నొకటి/ఒడలి గుణము వేరే యోచన వేరే/ ఎట్లు గల్గు ముక్తి యీలాగు తానుండ/ విశ్వధాభిరామ వినురవేమ '
 మనసులో ఉన్నది ఒకటి. పైకి మాట్లాడేది మరొకటి. తన అ‌సలు గుణము ఒకటి.ఆలోచన మరొకటి ఉన్న వానికి మోక్షమెలా ప్రాప్తిస్తుందని అంటాడు.
కట్టింది  సాధు దుస్తులు అయినా  కోరికలు నియంత్రించుకోలేని వారికి ఇలాంటి ఆలోచనలే కలుగుతాయని అర్థం చేసుకోవచ్చు .
 ఇలాంటి వారిని ఎంతో మందిని చూసే నాటి తరం వారు ఇలాంటి వారూ ఉంటారని చెప్పడానికి ఈ న్యాయాన్ని సృష్టించారేమో కదండీ!
ప్రభాత కిరణాల నమస్సులతో 🙏

కామెంట్‌లు