చిత్రానికి పద్యం - మిట్టపల్లిపరశురాములు
 మారనిపేదలబతుకులు.                   
చేరనిప్రభుతపథకాలు-చేయూతనివ్వన్.                                                    
భారములనుతొలగించియు.            
 మార్పునుచేయంగవలెను-మాన్యులునేడున్.                                       .   

    

కామెంట్‌లు