చిత్రానికి కవిత ;- మిట్టపల్లి పరశురాములు

 పేగుబంధమెంత-పేర్మినికనబర్చు.         
కరము నెత్తిబట్టి-వరముగాను.         
  వేలుబట్టినడుపు-వేగముగనునాన్న     
 కాళ్ళులేనిసుతుని-కాంక్షమీర              
  *.              *.       *.        

కామెంట్‌లు