చిత్రానికి పద్యం -*మిట్టపల్లి పరశురాములు

 ఆ.వె.                       
 తెగువజూపిచారి-తెలగాణకోసము.            
 పొరుగు వారినెల్ల-పోరితరిమి.                          
  అగ్నిజ్వాలయందు-నాహుతిపొందిన      
అమరవీరజోతులందుకొనుము.           
   **.         **.          **   

కామెంట్‌లు