* కోరాడ నానీలు *
  తోలి  పరిశీలన లోనే 
       కక్ష, ప్రక్కకు నెట్టేస్తే 
       న్యాయానికి 
          అన్యాయమే! 
       *****
అన్ని పోటీలలో 
   అందరికీ న్యాయం... 
     అనుమానమే... !
        అస్మదీయులుంటారు !!
    *******
సాహిత్యం, కవిత్వం 
   వస్తువులో రెండూ ఉండాలి 
       సాహిత్యానికే             
.     నాప్రాధాన్యత... !
        *****
నువ్ రాసింది... 
  నీకు తృప్తిని, ఆనందాన్ని 
   ఇవ్వాలి... 
     అదే గొప్ప బహుమతి !!
        *****
బహుమతి కోసం 
   నీకునచ్చనిది రాయకు.... 
     నీ ఆత్మానందానికే 
       రాసుకో...!
.    *******

కామెంట్‌లు