అప్పుసప్పులు ;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
మానవులు
జన్మనిచ్చిన
దేవునకు
ఋణగ్రస్తులు

తనయులు
పెంచిపోషించిన
తల్లిదండ్రులకు
బదులున్నవారు

శిష్యులు
చదువుచెప్పిన
గురువులకు
అప్పుతీర్చవలసినవారు

నేల
నీరుయిచ్చిన
మేఘాలకు
బదులుపరురాలు

మొక్కలు
పెంచిన
భూమికి
బాకీదారులు

తరువులు
పుట్టించిన
విత్తనాలకు
బకాయీలు

చెట్లు
ఫలాలిచ్చిన
పూలకు
అరువులు

పువ్వులు
పేరుతెచ్చిన
పరిమళాలకు
అచ్చుదలయున్నవారు

వృక్షాలు
మొలిపించిన
విత్తనాలకు
బకాయిదారులు

కవితలు
కమ్మగాకూర్చిన
కవులకు
ఎరవులు

పాఠకులు
పరవశపరచిన
కవులకు
రోయిదారులు


కామెంట్‌లు