కోరాడ నానీలు... !

 , అవినీతిని 
    తొలగించాలి... !
      రాత్రంతా దోమలతోపోరి... 
       ఆ  ఆశ వలేసా !!
         ******
అదుపు చెయ్యలేని 
  అవినీతి వైరస్.... !
     మరణ శయ్యపై... 
        సమాజం.... !!
      *******
    నిజాయతీని చూసి 
         అవినీతి... 
       విజయ గర్వంతో.... 
         వికటాట్టహాసం... !
         ********
      నీతి  వెలుగు ... 
        అవినీతి చీకటి... 
         అది భయపడదు.... 
           భయ పెడుతుంది... !!
            ******
 పరాభవాలె న్నెన్నో 
   పొందిoది .... 
   చివరికి  గెలవగలిగింది .. 
     నిలిచింది.... నీతి .... !
      *******
కామెంట్‌లు