చిత్రానికి పద్యం ;- మిట్టపల్లి పరశురాములు

 యోగనురోజూచేయగ.                   
 వేగముగనుషుగరుబీపి-వేదనతొలగీ.                 
 భాగ్యముచేతనుమనుజులు.              
  బాగుగనుందురుగరోగ-బాధలులేకన్.                                           
  *.         *      *.     *         *    *. ** 

కామెంట్‌లు