చిత్రానికి పద్యం - మిట్టపల్లి పరశురాములు

 చెట్టును కొట్టగ బాలుడు.             
 గట్టిగసింహమునరచెను-గర్జనజేసీ.                  
చెట్టునపామునుగాంచియు.          
  గట్టిగకొమ్మలనుబట్టి-గాబరజెందెన్.  
   *.         *.       *      *.                  

కామెంట్‌లు