* కోరాడ నానీలు *

 భూమిపైనుండి.... 
       చంద్రుడు ఎంతో  అందం 
 చంధ్రుని నుండి భూమి 
      ఇంకెంతెంతో  అందం !
       ******
ఇస్రో శ్రమ... 
   ఫలిం.చె  నేడు... !
    చంద్ర  దక్షిణ ధృవం 
   త్రివర్ణ లేజర్ జెండాతో !!
   . .. ******
          ప్రయోగానికై  
          ఖర్చు  పెట్టిన దానికి 
         వెయ్యిరెట్ల లాభం... 
          చంద్రయాన్ -3.
        *******
   చంద్రునిపై... గుట్టంతా... 
      రట్టుచేస్తున్నది... 
        మన భారత
         ఇస్రో పరిశోధన !!
.  .     ******
భారతీయ విజ్ఞాన
   విశ్వ రూపం !
     ప్రపంచమే అచ్చెరువుతో 
    .. తెల్లమొహం.. !
      *******
కామెంట్‌లు