చిత్రానికి పద్యం -మిట్టపల్లిపరశురాములు

 మానవచర్యలుగాంచగ                    
 దానవరూపమునుదాల్చి-ధరణిలొ చెట్లన్.                                      
   కానలొగొట్టుచుప్లాట్లుగ         
  మానకజేసిభవనాలు-మస్తుగనుగట్టెన్.                                      
  *.      *.         *.\

కామెంట్‌లు