అడగడం నావంతు - చెప్పడం మీవంతు .;- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
 బాలలు ఈదిగువ కుండలీకంలోని అక్షరాలను క్రమబధ్ధం చేస్తె కొందరి కౌరవుల పేర్లు మీకు తెలుస్తాయి.
*(స)కలం
జా(ము)
రా(డు)
*(సు)బ్బయ్య
(లో)పల
(చ)దువు
(ను)డి
తా(డు)
*(సు)దూరం
(వ)స్తువు
ఖ(ర్మ)
*(సు)గుణం
అభి(షే)కం
రావ(ణు)(డు)
*(సే)వలో
(నా)కేనా
(ని)న్న
*(సా)యం
గు(హు)డు
రాలే(డు)
*(సు)న్నం
(వ)స్తున్నా
అ(ర్చ)న
(సు)డిగాలి
గయు(డు)
*(సు)నంద
(వా)రికి
క(క్కు)
*(సు)లభం
(హ)యిగా
ప(స్తు)
రా(డు)
*(సో)ముడు
(మ)నదే
(కీ)టకం
ఆ(ర్తి)

కామెంట్‌లు