చిత్రానికి కవిత ; మిట్టపల్లిపరశురాములు

 మానవత్వముకనరాని-మహినియందు.                                        
వేగుచుక్కగనుదయించె-వెలుగునివ్వ.                                            
కటికచీకటిబతుకులొ-కలతతొలగ. 
కాంతినింపెనుదీపమై-బ్రాంతిచేత.   
మదరుథెరిస్సమహనీయ-మాన్యురాలు                                            ....       ....      ...    ...     ...           
 పేదలిక్కట్లుతొలిగించ-పెన్నిదీమె.     
వ్యాధిగ్రస్తులకెనలేని-వాంఛమీర.
 కుష్టురోగులసేవల-నిష్టముగను         
చేసికీర్తినిపొందెను-వాసిగాను.         
మదరుథెరిస్సమహనీయ-మాతృమూర్తి. 
కామెంట్‌లు