జీవన సార్ధకత.;- డా. పివిఎల్ సుబ్బారావు, - 94410 58797.
 25.
   కృతజ్ఞత మానవత్వ,
           మహోన్నత సంకేతం!     
   కృతజ్ఞత నిండిన జీవితం,    
                 శాంతి నిలయం!
   జీవననిర్మాతల ఎడల, 
        కృతజ్ఞత పరమధర్మం!
   కృతజ్ఞత జీవన దీక్ష ,
          సరిరాదు ఏ ఉత్ప్రేక్ష!
 
  కృతఘ్నత మాయని మచ్చ,  
       జీవితంలో ఓ పెద్ద రచ్చ!
26.
    ఉడుయసాయం, 
  రామ చేవ్రాలు ఘన కృతజ్ఞత! 
   జటాయు దహన సంస్కారం, 
              రామ సరివిజ్ఞత !
  రాముడు ఆదర్శం,
    నడిచిన మార్గం కృతజ్ఞత!
  మన జీవన పథం,
       కృతజ్ఞత సరి చేయూత! 
రామరాజ్యం ప్రధాన,      
   ఆశయం పరస్పర కృతజ్ఞత!
27.
     భక్తి మానవత్వాన్ని ,
                      తట్టి లేపే శక్తి !
     
    స్వ స్వరూప   
            అనుసంధానయుక్తి!
 
  మోక్ష సాధన సామాగ్రిలో,  
                     గొప్పది భక్తి!
 
  గుణ వర్ధనాన ,
   ప్రేమ తైలాన తడిసే వత్తి!
 
  సాధన తో వెలిగిస్తే ,
      భవఅంధకార విముక్తి!
_______________________
రేపు కొనసాగుతుంది.


కామెంట్‌లు