జీవన సార్ధకత. ;- డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు.944105879.7

 16.
      ధన సంపాదన,
             తృష్ణ కాకూడనిది !
      
      తృష్ణతో జీవితం,
                       మృగతృష్ణే!
      
     నిత్య తృప్తి మనిషి,
                     పరమావధి !
     
     అది సాధిస్తే జీవనం,
                       ఇల మోక్షం !
     
     కాకుంటే నరలోకం,
                     నరక లోకమే!
14.
   ప్రేమ జగాన,
      మానవత్వ మూలతత్వం!
     
    మానవత పునీతమయ్యే, 
                       మహా మంత్రం!
   
     ఆ మంత్రసాధన,
               ఒసగు మహాసత్వం!
   
     ఆ మహాసత్వం,
       బోధ చేయు మహాసత్యం! 
   
    సత్యమొక్కటే ,
              మానవ జీవన సారం!
18.
   ప్రేమ అనిర్వచనీయం,
           అనుభూతి. యజ్జం!   
 
  ప్రసాదించు జీవనసౌందర్యం,
             మానవసౌభాగ్యం!
 
 అవని ఆనంద మార్గం,
       స్వర్గానికి తెరిచే ద్వారం!
 
 సరి ఆకర్షణ  మగ్గం,
         నిజ సమర్పణ లగ్నం!
 నిజ సమర్పణే మనకు,
                 విముక్తి కారణం!
______________________
రేపు కొనసాగుతుంది.

కామెంట్‌లు