జీవన సార్ధకత.- డా పివిఎల్ సుబ్బారావు, 94410 58797.
 85.
     భూగోళాన ఎక్కడైనా,    
                    మానవుడొక్కడే! 
   అతడి శాస్త్రీయ నామం,    
    హోమో సపియన్, ఒక్కటే! 
   భౌగోళికంగానే ,
      బాహ్య స్వరూప భేదాలు!
   దేశాల్ని బట్టి,
 వేరు వేరు జాతీయనామాలు!
   మనసు మూలం,
         ఒక్కటే , మానవత్వమే!
86.
      వసుధైక కుటుంబం ,
                 మన సంస్కృతి!
      మనిషిని ప్రేమించడం,
                    మన సుకృతి!
 
     మనిషిలో దేవుని,     
            గుర్తిస్తే అదే  సద్గతి !
    మనిషి తాను,
   మనిషినని మరిస్తే దుర్గతి! 
  మానవత్వానికి సమాధి,
      కడితే. జీవితమే వికృతి !
87.
       మానవత్వం పరిమళిస్తే.
         మనిషే మహాత్ముడు!
       మానవత్వం ఉనికితో,
         అతడెంతో ఉదాత్తుడు !
     
     మానవత్వం చిగురులేస్తే, 
              విశ్వజనఆప్తుడు !
   మానవత్వం మరుగైతే,
               చిక్కని నేరస్తుడు!
  మానవత్వం పంచితే,
          ధరలో ధర్మాత్ముడు!
______'___
  రేపు కొనసాగుతుంది.


కామెంట్‌లు